TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on lausunto henkilötietojesi käsittelystä EU: n yleisen tietosuoja -asetuksen (679/2016) mukaisesti.
Sisältö

REKISTERINPITÄJÄ

Samael Creative / Morbid North Ltd
Y-Tunnus: 3133127-5
Osoite: Linnavuorentie 26 B 7, 00950 HELSINKI
Puh. 040 147 5466
Email: asiakaspalvelu@samaelcreative.com

TIETOSUOJAN YHTEYSHENKILÖ

Email: asiakaspalvelu@samaelcreative.com
Pyydämme, että rekisteröidyt ottavat yhteyttä yllä mainittuun henkilöön kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja oikeuksiensa käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on:

• Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
• Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
• Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluu yhteydenotto asiakaspalveluun, mahdollinen kolmannen osapuolen markkinointi asiakkaiden omalla hyväksynnällä myytyjen palvelujen tarjoamiseksi.

TIETOLÄHTEET

Käsiteltäviä henkilötietoja saadaan säännöllisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröity itse

Kaupparekisteri

Käsiteltäviä henkilötietoja

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja olennaisia tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten kannalta.

Seuraavia rekisteröityjä koskevia tietoja käsitellään:

• Nimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• Aiemmat asiakaspalvelun yhteyshenkilöt
• Ostohistoria

HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei Suomen laki velvoita tekemään niin. Tietoja voidaan siis luovuttaa poikkeustapauksissa, esimerkiksi viranomaisille, kun Suomen laki niin vaatii.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KOLMANSIIN MAIHIN

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU: n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tämä kuitenkin tehdään erityisestä syystä, siirto toteutetaan Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien niiden suojaaminen luvattomalta käsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
Rekisterinpitäjä käyttää tarkoituksenmukaisia teknisiä ja organisatorisia takeita tämän tavoitteen saavuttamiseksi; Näitä ovat palomuurien, salaustekniikoiden ja turvavarusteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmän käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä ohjeiden antaminen henkilötietojen käsittelyyn osallistuvalle henkilölle.
Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja sitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella salassapitovelvollisuus rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin asiakastili on aktiivinen (enintään 1 vuoden rajoitus) tai kunnes asiakas pyytää tietojen poistamista. Tämän ajanjakson lopussa rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot kahden viikon kuluessa tai pyynnön seuraavien poistoprosessien mukaisesti.
Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitain arkistointijärjestelmään kuuluvia henkilötietoja edellä mainittua pidempään, jotta voidaan noudattaa lainsäädäntöä tai viranomaisvaatimuksia.

PROFILOINTI

Henkilötietojen käsittely sisältää profilointia. Profilointi viittaa henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn, jossa tietoja käytetään rekisteröidyn erityispiirteiden arvioimiseen. Rekisteröidyt profiloidaan, jotta voidaan kohdistaa paremmin suoramarkkinointi ja muu viestintä heidän etujensa mukaan.

HENKILÖTIETOJEN OIKEUDET

Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos on, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus oikaisuun
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten ja virheellisten henkilötietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja toimittamalla vaaditut lisätiedot.

Oikeus poistaa
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista, jos:

• Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.
• Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon henkilötietojen käsittely perustui, eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta; tai
• Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos:

• rekisteröity kiistää henkilötietojensa oikeellisuuden;
• käsittely on laitonta ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

OIKEUS OLLA OSALLISTUMATTA AUTOMAATTISEEN TIETOJENKÄSITTELYYN

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen yksinomaan automatisoituun käsittelyyn, mukaan lukien profilointiin, perustuvaan päätökseen, jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi tai jos se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelylle antamansa suostumus vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

OIKEUS TIETOJEN SIIRRETTÄVYYTEEN

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka he ovat toimittaneet rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa, ja hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Oikeusministeriön alaisuudessa toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen henkilötietojen valvontaviranomainen. Sinulla on oikeus viedä asiasi valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittely on sovellettavan lain vastaista.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja saattaa siksi joutua muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään tarvittaessa. Muutokset voivat myös perustua tietosuojalainsäädännön muutoksiin.

Jos muutokset sisältävät uusia henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia tai muutoin aiheuttavat olennaisia muutoksia, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.
YLÖS